Nasz tracker nie jest jeszcze dostępny w Polsce

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Firma Fressnapf Tiernahrungs GmbH (dalej zamiennie: „my”, „nasze” i „nas”), jako operator lokalizatora GPS dla psów, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z tej aplikacji. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopkach serwisów internetowych powiązanych z urządzeniem; osobę do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskazano w niniejszej polityce prywatności.

Traktujemy ochronę Państwa prywatności i Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w tej polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych.

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy Państwa o zakresie oraz celach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z lokalizatora GPS dla psów. Zawarta w tym dokumencie polityka prywatności skierowana jest zarówno do użytkowników naszej aplikacji, jak i osób odwiedzających witrynę internetową promującą nasz lokalizator dla psów. W tekście wskazujemy wyraźnie, m.in. za pomocą nagłówków, które postanowienia dotyczą tylko aplikacji obsługującej lokalizator, a które odnoszą się tylko do witryny promującej urządzenie. W pozostałych przypadkach tekst polityki prywatności odnosi się zarówno do aplikacji jak i do witryny internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmują one wszelkie informacje, które mogą identyfikować Państwa osobę, a więc dane takie jak np. imię i nazwisko, adres mailowy lub adres zamieszkania. Natomiast informacje, które nie mogą zostać powiązane bezpośrednio z Państwa osobą (np. dane statystyczne dotyczące liczby użytkowników lokalizatora GPS), nie stanowią informacji objętych ochroną danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas gromadzenia danych osobowych należy podawać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne. Stwarzamy również możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji, których ujawnienie jest dobrowolne. W każdym przypadku informujemy, czy wypełnienie danego pola jest niezbędne, czy też może być wypełnione dobrowolnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich sekcjach tej polityki prywatności.

W związku z korzystaniem z lokalizatora GPS nie są podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe.

Państwa dane są przekazywane przez Internet w formie zaszyfrowanej. W celu transmisji danych wykorzystujemy protokół TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Korzystanie z serwisu powiązanego z lokalizatorem GPS nie wymaga od Państwa ujawniania swojej tożsamości ani udostępniania swoich danych osobowych. Gromadzimy wyłącznie ogólne informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego powiązanego z lokalizatorem GPS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich sekcjach tej polityki prywatności.

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe wykorzystujemy co do zasady wyłącznie w celu świadczenia zamówionych przez Państwa usług. Jeżeli korzystamy przy tym z usług podmiotów zewnętrznych, ich dostęp do tych danych jest również ograniczony wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Dzięki stosowanym środkom technicznym i organizacyjnym gwarantujemy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych oraz zobowiązujemy zewnętrznych usługodawców do wdrożenia analogicznych zabezpieczeń. Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim nawet w celach reklamowych. Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim ma miejsce tylko w przypadkach, w których wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych i/lub nakazów urzędowych lub sądowych. W szczególności może to obejmować udzielanie informacji na potrzeby prowadzonych postępowań karnych, ochrony porządku publicznego lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

O ile sami lub za pośrednictwem usługodawców przekazujemy Państwa dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, przestrzegamy w tej kwestii wytycznych wyszczególnionych w art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy naszych usługodawców do przestrzegania tych przepisów. W związku z tym będziemy przekazywać Państwa dane do krajów spoza Unii Europejskiej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia poziomu ochrony gwarantowanego przez RODO. Ten poziom ochrony danych gwarantowany jest w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 c) RODO.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

W tych uzasadnionych przypadkach, w których uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W sytuacjach, w których Państwa dane osobowe przetwarzamy dlatego, iż zachodzi taka konieczność w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy lub w ramach stosunku o charakterze quasi-umownym, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W tych uzasadnionych przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych może ponadto stanowić art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, a Państwa interesy oraz podstawowe prawa i podstawowe wolności nie wymagają ochrony danych osobowych.

Omawiając kwestie związane z ochroną danych w niniejszej polityce prywatności, zawsze wskazujemy podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Usunięcie danych i okres przechowywania

Usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe co do zasady zawsze wtedy, gdy cel ich przechowywania przestaje być aktualny. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, jeżeli jest to przewidziane wymogami prawnymi, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji. W takim przypadku usuwamy Państwa dane osobowe wzgl. blokujemy do nich dostęp po ustaniu takiego obowiązku.

 

Korzystanie z aplikacji obsługującej lokalizator

Informacje o Państwa urządzeniu mobilnym

Podczas każdego uruchomienia aplikacji obsługującej lokalizator, niezależnie od tego, czy dokonano rejestracji, zapisywany jest adres IP Państwa urządzenia. Dodatkowo zapisowi podlega status i ilość danych przesyłanych w ramach tego połączenia. Gromadzone są także informacje o urządzeniu oraz jego systemie operacyjnym. Adres IP Państwa urządzenia przechowywany jest tylko podczas korzystania z aplikacji, po czym zostaje usunięty lub poddany anonimizacji poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Dane te wykorzystujemy do optymalizowania aplikacji, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, do określania stopnia wykorzystania aplikacji oraz do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń. Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Korzystanie z aplikacji obsługującej lokalizator dla psów wymaga ponadto tymczasowego dostępu do kamery w mobilnym urządzeniu końcowym. Dostęp ten z jednej strony umożliwia zeskanowanie kodu QR, za pomocą którego nawiązywane jest bezpieczne połączenie pomiędzy aplikacją a lokalizatorem, a z drugiej strony pozwala na utworzenie zdjęcia profilowego zwierzęcia, o ile zechcą Państwo takowe utworzyć. Ponadto, jeżeli jako zdjęcie profilowe dla swojego psa zechcą Państwo wybrać jedno ze zdjęć zapisanych w pamięci smartfona, mogą Państwo zezwolić aplikacji na dostęp do odpowiedniego folderu w urządzeniu mobilnym. Zezwolenie na dostęp do kamery w celu zeskanowania kodu QR stanowi wymóg techniczny warunkujący uruchomienie aplikacji, dlatego podstawą przetwarzania danych w opisanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natomiast przetwarzanie danych w związku z dostępem do kamery lub folderu w Państwa smartfonie w celu utworzenia wzgl. przesłania zdjęcia profilowego odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Firebase

W celu monitorowania i ciągłego ulepszania działania naszej aplikacji korzystamy z platformy programistycznej Firebase, która pozwala również analizować zachowania użytkowników. Usługa Firebase dostarczana jest przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”). Platforma Firebase stosuje identyfikatory dla urządzeń mobilnych (w tym Android Advertising ID lub Advertising Identifier dla iOS) oraz inne technologie umożliwiające realizację oferowanych przez nią wielorakich funkcji. Poniżej przybliżamy Państwu – na ile to możliwe – sposób, w jaki wykorzystujemy wspomniane usługi wzgl. technologie.

Platforma Firebase stosuje w szczelności tzw. identyfikator wyświetlania reklam. Mogą Państwo ograniczyć użycie identyfikatora wyświetlania reklam na swoim urządzeniu mobilnym, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach:

Android: Ustawienia > Google > Reklamy > Resetuj identyfikator wyświetlania reklam
iOS: Ustawienia > Prywatność > Reklamy Apple > Reklamy spersonalizowane

Ponadto w naszej aplikacji aktywowana została funkcja anonimizacji IP, w ramach której adres IP urządzenia użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracany przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełen adres IP, który dopiero tam podlega anonimizacji.

Google wykorzystuje w naszym imieniu różnego rodzaju dane, opisane bardziej szczegółowo poniżej, w celu dokonywania analiz użytkowania aplikacji, sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkowników oraz świadczenia na rzecz operatora aplikacji innych usług związanych z jej użytkowaniem oraz korzystaniem z Internetu. Ponadto Google może wykorzystywać te dane do własnych celów.

W zakresie wykorzystywanych funkcji zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którą dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach przez nas określonych. Jeżeli w związku z wykorzystaniem narzędzi Google Firebase (Analytics i Crashlytics) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty zlokalizowane w państwach trzecich (znajdujących się poza terytorium UE/EOG) lub dochodzi do ujawnienia wzgl. transferu danych do państw trzecich, odpowiedni poziom ochrony tych danych gwarantowany jest w ramach tzw. standardowych klauzul umownych UE zawartych z firmą Google.

W odniesieniu do procesów przetwarzania danych osobowych powiązanych z korzystaniem przez nas lub w naszym imieniu z narzędzi Firebase, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), gdyż ciągła optymalizacja aplikacji leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

Google-Analytics dla Firebase

W celu gromadzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszej aplikacji stosujemy narzędzie analityczne Google Analytics dla Firebase. Goolge Analytics to narzędzie analityczne udostępniane przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”).

Generowane raporty zawierają m.in. następujące dane: liczba unikalnych użytkowników i sesji, czas trwania sesji, używany system operacyjny, model urządzenia, region, z którego uzyskiwany jest dostęp do aplikacji, pierwsze uruchomienie aplikacji, wykonywanie aplikacji oraz jej ewentualne aktualizacje.

W celu przeanalizowania odpowiednich danych, narzędzie Google Analytics dla Firebase wykorzystuje identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu mobilnym, identyfikator instancji aplikacji (wygenerowany losowo numer, który identyfikuje niepowtarzalną instalację danej aplikacji) oraz adres IP, który podlega skróceniu (anonimizacji) przed przesłaniem go na serwery Google (ew. zlokalizowane poza terytorium krajów UE/EOG). Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Google Analytics dla Firebase, wyłączając wysyłanie statystyk użytkowania w ustawieniach aplikacji. Sposób postępowania został opisany powyżej.

Generowane w ten sposób informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej aplikacji przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Nie można więc wykluczyć, że dane te będą przekazywane do USA i że tamtejsze organy państwowe będą mogły w pewnych okolicznościach uzyskać do nich dostęp.

Ponadto nie można wykluczyć, że Google będzie wykorzystywać te dane do własnych celów, takich jak profilowanie zachowań użytkowników lub łączenie pozyskanych w ten sposób informacji z innymi źródłami danych, np. istniejącym kontem Google. Na wspomniane procesy przetwarzania danych nie mamy żadnego wpływu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniach o ochronie danych Google, do których linki zamieszczamy poniżej.

 

Firebase Crashlytics

Korzystamy również z narzędzia Firebase Crashlytics, aby skutecznie wykrywać błędy w oprogramowaniu – zwłaszcza w przypadku awarii aplikacji – i w przyszłości móc im zapobiegać. Awaria aplikacji inicjuje automatyczne utworzenie i przesłanie do Google raportu, zawierającego następujące dane: typ urządzenia końcowego, system operacyjny, ostatnia aktywność w aplikacji oraz dane geolokalizacyjne w formie pseudonimizowanej. W udostępnianych nam raportach nie ma danych osobowych, na podstawie których moglibyśmy ustalić tożsamość użytkownika.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z narzędzia Crashlytics, wyłączając wysyłanie raportów o błędach w ustawieniach aplikacji. Szczegółowe informacje na temat usługi Crashlytics zawierają poniższe strony:

https://firebase.google.com/products/crashlytics/

https://firebase.google.com/support/privacy

https://policies.google.com/privacy

 

Firebase Cloud Messaging

Ponadto korzystamy z usługi Firebase Cloud Messaging do wysyłania powiadomień push lub tzw. in-app messages (wiadomości wyświetlanych podczas aktywnego korzystania z aplikacji). W tym celu aplikacja przesyła do Google pseudonimizowany identyfikator (token) przypisany do urządzenia, dzięki czemu możemy identyfikować użytkowników, do których kierujemy nasze komunikaty. W ustawieniach systemowych urządzenia usługę tę można w dowolnej chwili wyłączyć, a następnie aktywować ponownie. W opisanym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Szczegółowe informacje na temat usługi Cloud Messaging można znaleźć na stronie: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/.

 

Firebase Performance Monitoring

Korzystamy z usługi Firebase Performance Monitoring, która wykorzystuje identyfikatory instancji w celu monitorowania działania aplikacji mobilnej i reagowania na określone zdarzenia w aplikacji. Według Google w tym zakresie rejestrowane są m.in. następujące dane powiązane z urządzeniem, co umożliwia przypisanie ich do Państwa osoby: ogólne informacje o urządzeniu, takie jak model urządzenia, system operacyjny i orientacja, operator sieci komórkowej – na podstawie kodu kraju i kodu sieci, typ sieci (np. WLAN, LTE, 3G), kraj (na podstawie adresu IP), język, wersja aplikacji oraz pseudonimizowany identyfikator instancji aplikacji.

Informacje na temat działania usługi Firebase Performance Monitoring można znaleźć na stronie: https://firebase.google.com/docs/perf-mon.

 

Firebase App Distribution (Beta)

Dzięki usłudze Firebase App Distribution pozyskujemy informacje o liczbie użytkowników korzystających z kolejnych wersji aplikacji. Wykorzystujemy ją także na etapie testów, udostępniając przedpremierowe wersje aplikacji testerom, od których z odpowiednim wyprzedzeniem wzgl. regularnie otrzymujemy informacje zwrotne.

Bardziej szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tej usługi znajdą Państwo na stronie:

https://firebase.google.com/products/app-distribution.

 

Mapy Google

W aplikacji obsługującej lokalizator wykorzystujemy usługę Mapy Google. Usługa ta dostarczana jest przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Zgodnie z wymogami Google, mapy zintegrowane w aplikacji obsługującej lokalizator pobierane są bezpośrednio z serwerów Google, a zatem ich wyświetlanie wiąże się z udostępnieniem Google Państwa adresu IP. W celu realizacji różnych usług Google stosuje również pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników. Aby zagwarantować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, w warunkach korzystania z usługi Mapy Google zawarto odpowiednie regulacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. Warunki korzystania z usługi Mapy Google dostępne są na stronie https://www.google.com/intl/pl_EU/help/terms_maps.html, natomiast ogólne informacje o polityce ochrony danych Google znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Podstawą prawną do integracji usługi wyświetlania map jest udzielona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie uzasadnia również przesłanka zawarta w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż integracja usługi wyświetlania map warunkuje realizację usługi monitorowania, umożliwiając wypełnienie przez nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

 

Konto Klienta Fressnapf

Aby móc korzystać z aplikacji obsługującej lokalizator, należy posiadać aktywne Konto Klienta Fressnapf, wzgl. dokonać stosownej rejestracji. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Konta Klienta zastosowanie mają postanowienia zawarte w odrębnej polityce prywatności, do której Państwa odsyłamy.

W ramach procesu rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych kontaktowych, takich jak imię, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanego imienia używamy m.in. po to, aby podczas korzystania z aplikacji móc zwracać się do Państwa osobiście. Ponadto używamy wymienionych wyżej danych do kontaktowania się z Państwem, o ile wcześniej uzyskaliśmy na to Państwa wyraźną zgodę i zgoda ta jest warunkiem koniecznym do nawiązania z Państwem kontaktu, bądź gdy jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy wzgl. doprowadzenia do zawarcia takiej umowy z Państwem, bądź też gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

W pierwszym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, w przypadku drugim jest to art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, natomiast w ostatnim wymienionym przypadku – art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega w szczególności na stworzeniu możliwości ulepszania naszych ofert oraz oferowania zoptymalizowanych usług, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Oferty informacyjne

Nieodłącznym elementem korzystania z aplikacji obsługującej lokalizator jest możliwość otrzymywania informacji dotyczących dostępnych produktów oraz spersonalizowanych porad dla właścicieli psów. Aby poinformować Państwa o ofertach ulubionego sklepu Fressnapf, aplikacja obsługująca lokalizator ustala lokalizację sklepu, który najczęściej Państwo odwiedzają. W ramach procedury rejestracji nowego użytkownika aplikacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w opisanym zakresie, stąd podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Zgodę udzieloną podczas rejestracji mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas dostosowywania prezentowanych ofert informacyjnych do potrzeb Państwa psa oraz w celu poinformowania Państwa o tym fakcie, co jest konieczne dla realizacji celów zawartej umowy. Zastosowanie procesów przetwarzania danych w tym zakresie uzasadnia zatem przesłanka zawarta w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

 

Dane dotyczące aktywności psa

Nieprzerwane śledzenie miejsca pobytu psa za pomocą lokalizatora teoretycznie umożliwia ustalenie miejsca zamieszkania jego właściciela i generowanie wzorców przemieszczania się osób. Firma Fressnapf w żadnych okolicznościach nie wykorzystuje funkcji lokalizacji do sporządzania spersonalizowanych profili przemieszczania się użytkowników lokalizatora. Aplikacja obsługująca lokalizator odczytuje i przetwarza informacje geolokalizacyjne pobrane z Państwa smartfona w celu skorelowania ich aktualną lokalizacją Państwa podopiecznego, aby ułatwić odnalezienie psa w przypadku jego zaginięcia. Dane GPS pobrane z Państwa smartfona przetwarzane są wyłącznie w celu wyświetlania Państwa bieżącej lokalizacji w aplikacji monitorującej i nie są gromadzone w bazach danych utrzymywanych przez nas lub naszych partnerów. Mogą Państwo opcjonalnie aktywować tę funkcję podczas pierwszego uruchomienia aplikacji obsługującej lokalizator. Przetwarzanie danych GPS pobranych z Państwa smartfona wymaga zatem Państwa wyraźnej zgody – którą w każdej chwili mogą Państwo bez przeszkód wycofać. Tym samym podstawę przetwarzania danych w tym zakresie stanowi udzielona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

 

Otrzymywanie powiadomień push

W aplikacji obsługującej lokalizator mają Państwo możliwość zasubskrybowania tzw. powiadomień push. Za ich pomocą możemy w szczególności przesyłać Państwu ostrzeżenia o (niskim) poziomie naładowania baterii lokalizatora. Aktywowanie tej funkcji wymaga Państwa wyraźniej zgody. Udzielona przez Państwa zgoda może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

 

Wspólne korzystanie z lokalizatora GPS

Z lokalizatora GPS można korzystać wspólnie z innymi osobami, np. członkami rodziny lub przyjaciółmi, którzy będą go obsługiwać na różnych urządzeniach końcowych. Aby było to możliwe, każda z tych osób musi dokonać rejestracji swojego indywidualnego Konta Klienta Fressnapf w celu uzyskania dostępu do aplikacji obsługującej lokalizator. W przypadku wspólnego korzystania z lokalizatora GPS z wykorzystaniem różnych urządzeń, każdy Użytkownik nadal samodzielnie zarządza własnym Kontem Klienta. Poszczególni Użytkownicy aplikacji monitorującej nie mogą przeglądać ani zmieniać danych zapisanych na kontach innych Użytkowników. Nieprzerwane śledzenie miejsca pobytu psa za pomocą lokalizatora, przy uwzględnieniu dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących okresu, w jakim zwierzę znajdowało się pod opieką danego Użytkownika, teoretycznie umożliwia ustalenie miejsca zamieszkania każdego z Użytkowników oraz generowanie wzorców przemieszczania się tych osób. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności wzgl. ingerować w to, w jaki sposób dane wygenerowane przez aplikację będą wykorzystywane przez poszczególnych Użytkowników. Ponieważ możliwość wspólnego korzystania z lokalizatora GPS na różnych urządzeniach końcowych stanowi jedną z funkcji w ramach oferowanej usługi, podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych w tym zakresie jest, oprócz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO (por. pkt „Dane dotyczące aktywności psa”), również przesłanka zawarta w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

 

Udostępnianie danych w celu odnalezienia zagubionego psa

Jeśli aktywują Państwo tę opcję, w ramach usługi FINDEFIX oferowanej przez Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt stowarzyszeniu temu przekazany zostanie numer identyfikacyjny, pod którym pies został ujęty w rejestrze FINDEFIX wraz z Państwa danymi kontaktowymi w celu zwiększenia szans na odnalezienie w przypadku zaginięcia. Przetwarzamy te dane na podstawie Państwa zgody udzielonej w ramach rejestracji w aplikacji monitorującej; tym samym art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO stanowi również podstawę prawną do przekazywania tych danych. Pragniemy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, a w szczególności do jakich celów przekazane dane będą wykorzystywane przez odbiorców. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych w opisanym wyżej zakresie. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w ramach realizacji usługi FINDEFIX znajdą Państwo na stronie: https://www.findefix.com/datenschutz/.

 

Przetwarzania danych w ramach witryny promującej lokalizator

Odnośnie witryny promującej lokalizator obowiązują następujące postanowienia w zakresie ochrony danych.

Stosowanie plików cookie

Nasza witryna powiązana z lokalizatorem wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, które przechowują określone ustawienia i dane dotyczące interakcji z naszą witryną internetową za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, jak również informacje o okresie jego żywotności oraz alfanumeryczny identyfikator.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia i ewentualne natychmiastowe udostępnienie określonych ustawień lub preferencji. Aby osiągnąć ten cel, używamy różnych plików cookie.

Podstawowe pliki cookie umożliwiają realizację głównych funkcji i są wymagane do prawidłowego działania witryny, np. podczas ustalania terminu spotkania. W tym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu.

Stosujemy również marketingowe pliki cookie, którymi posługują się podmioty trzecie, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, a także pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich, które umożliwiają dostęp do treści zaimplementowanych w naszej witrynie. Współpracujemy z tymi usługodawcami, aby móc ulepszać naszą witrynę oraz oferować lepsze i jeszcze bardziej dostosowane do Państwa potrzeb usługi. Takie pliki cookie są stosowane jedynie wtedy, gdy jednoznacznie wyrażono na nie zgodę. W tym przypadku podstawę prawną stosowania takich usług stanowi dobrowolnie udzielona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach mogą być stosowane także pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania, dzięki którym Państwa ustawienia i preferencje uwzględniane są również podczas kolejnych odwiedzin w naszej witrynie. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych zezwalają na automatyczną obsługę plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby w chwili wysłania tych plików wyświetlane były powiadomienia. Ponadto w ustawieniach przeglądarki możliwe jest ręczne usunięcie już zapisanych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu zapisywania plików cookie lub usunięciu wymaganych plików cookie korzystanie z naszej witryny może być częściowo lub całkowicie niemożliwe.

 

Retargeting i remarketing

Pod pojęciem retargetingu wzgl. remarketingu rozumiemy technologie, w przypadku których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną witrynę, wyświetlane są odpowiednie reklamy nawet po opuszczeniu tej witryny. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkowników Internetu poza granicami własnej witryny internetowej, co umożliwiają pliki cookie stosownych usługodawców; ponadto brany jest pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z witryny. Przykładowo, jeżeli internauta przegląda w witrynie określone produkty, te same lub podobne produkty mogą zostać mu wyświetlone jako reklama podczas odwiedzin na innych stronach internetowych. Jest to reklama spersonalizowana, dostosowana do potrzeb użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczne identyfikowanie użytkownika, a jedynie ponowne rozpoznanie jego przeglądarki podczas wizyt na innych stronach. W związku z tym nie łączymy danych wykorzystywanych do retargetingu i remarketingu z innymi danymi.

Używamy tego rodzaju technologii do zamieszczania reklam w Internecie. W celu zamieszczania w Internecie naszych reklam korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Korzystamy między innymi z ofert Google, ponieważ umożliwiają one automatyczne wyświetlanie produktów, którymi zainteresowani są internauci. Funkcja ta jest realizowana za pomocą plików cookie. Nie można wykluczyć, że w trakcie tego procesu dane będą przekazywane do Google w USA i że amerykańskie organy bezpieczeństwa uzyskają dostęp do tych danych.

Realizując opisane wyżej cele, korzystamy z następujących technologii: Google Ads Conversion, Google Ads Remarketing oraz Double-Click. Więcej informacji na temat tych usług i wykorzystywanych przez nie plików cookie znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Właściwa konfiguracja oprogramowania przeglądarki poprzez wyświetlenie strony internetowej http://www.google.com/policies/privacy/ads/ i zmianę odpowiednich ustawień możne zapobiec instalacji plików cookie powiązanych z funkcjami remarketingu Google i śledzenia konwersji Google AdWords. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z otrzymywaniem spersonalizowanych reklam jest udzielona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Hotjar

W celu optymalizacji naszej witryny internetowej korzystamy z usługi Hotjar, narzędzia analitycznego firmy Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar”). Hotjar pozwala wizualizować za pomocą tzw. map kliknięć (heatmaps) zachowania internautów odwiedzających naszą witrynę. W ten sposób możemy np. sprawdzić, do jakiego momentu przewijają (scrollują) Państwo daną podstronę i które przyciski Państwo klikają. Ponadto rejestrowane są dane techniczne, takie jak język interfejsu, system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz używana przeglądarka. W tym przypadku zebrane informacje można ze sobą powiązać, tworząc anonimowe profile użytkowania. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikowania użytkowników ani nie łączymy ich z innymi danymi o indywidualnych użytkownikach. Dzięki informacjom pozyskanym za pomocą narzędzia Hotjar możemy optymalizować naszą witrynę, dostosowując ją do potrzeb odbiorców.

Możliwość optymalizacji witryny stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który jednocześnie wyznacza podstawę prawną stosowania usługi Hotjar. Więcej informacji na temat funkcjonowania narzędzia Hotjar znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Hotjar, zamieszczonej na następującej stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez narzędzie Hotjar, wystarczy odwiedzić stronę internetową https://www.hotjar.com/opt-out i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.

 

Adobe Analytics

Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Adobe Analytics. W procesie tym zapisywane są dane dotyczące zachowań użytkowników – w tym źródła odwiedzin oraz liczba unikalnych odsłon danej strony. Dane takie jak np. płeć, rok urodzenia czy kod pocztowy gromadzone są w formie zanonimizowanej, bez możliwości przypisania ich do Państwa osoby. Połączenie tych danych z Państwa danymi osobowymi (nazwisko lub adres) nie jest możliwe. Ponadto Państwa adres IP jest przechowywany przez Adobe Systems wyłącznie w formie skróconej. Zgromadzone informacje przechowywane są przez Adobe Systems na terenie Unii Europejskiej. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie w określony wyżej sposób przez Adobe Systems danych powiązanych z jej użytkowaniem oraz przechowywanie ich na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Adobe Systems oraz odnośną politykę prywatności znajdą Państwo na stronie www.adobe.com/de/privacy.html. Ponadto mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu (opt-out) wobec gromadzenia tego typu danych oraz tworzenia pseudonimizowanych profili użytkownika. Sprzeciw można zgłosić na stronie Adobe z opcją rezygnacji „opt-out”. Informacje o plikach cookie stosowanych przez Adobe Analytics oraz opcji „opt-out” znajdą Państwo na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Wykorzystanie narzędzia Adobe Analytics zostało sprawdzone przez bawarski organ ochrony danych Bay LDA w 2013 roku. Wyniki testu – zgodność z wymogami ochrony danych, potwierdzona w raporcie z testu – zawiera raport Bay LDA dostępny tutaj: https://www.lda.bayern.de/de/index.html.

W odniesieniu do stosowania plików cookie, które w szczególności obejmuje rejestrowanie Państwa adresu IP, uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi zatem udzielona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana, przy czym procesy przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostają zgodne z prawem.

 

Menedżer tagów Google

W naszej witrynie korzystamy z usługi Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (dalej: „Google”). Menedżer Tagów Google to system zarządzania tagami (TMS), za pomocą którego można zarządzać tagami, czyli kodami śledzenia i powiązanymi fragmentami kodu na naszej stronie internetowej. Menedżer tagów Google umożliwia integrowanie w witrynie internetowej usług Google.

Podczas korzystania z Menedżera tagów Google nawiązywane jest połączenie z serwerami Google. Tym samym adres IP przeglądarki urządzenia końcowego, z którego korzysta osoba odwiedzająca określone strony internetowe, jest zapisywany przez Google. Nie można wykluczyć, że w związku z tym dane będą przekazywane do Google w USA i że amerykańskie organy bezpieczeństwa będą mogły w pewnych okolicznościach uzyskać dostęp do tych danych. Korzystanie z Menedżera tagów Google nie wiąże się jednak ze stosowaniem plików cookie.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google i przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl oraz na stronie https://policies.google.com/privacy. Podstawę prawną dla korzystania z Menedżera tagów Google stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie kodami śledzenia w naszej witrynie internetowej, które umożliwiają nam analizę korzystania z tej witryny oraz ulepszanie i personalizację naszych usług.

 

Komunikacja z nami

Mogą Państwo kontaktować się z nami na różne sposoby, w tym również rozmawiając z naszym chatbotem. Będziemy też Państwu regularnie przesyłać wiadomości e-mail z informacjami o interesujących produktach oraz zaleceniami dotyczącymi opieki nad psem.

 

Newsletter

Po zapisaniu się do naszego newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu reklamy naszych produktów, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji. Będą Państwo regularnie otrzymywać informacje dotyczące aktualnych tematów oraz inne wiadomości, np. oferty specjalne. Takie wiadomości e-mail mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane, na podstawie posiadanych przez nas danych.

Subskrypcja naszego newslettera odbywa się w oparciu o procedurę podwójnej akceptacji (double opt-in), o ile nie uzyskaliśmy od Państwa wcześniej odpowiedniej pisemnej zgody. Oznacza to, że nie aktywujemy subskrypcji newslettera wysyłanego pocztą elektroniczną, dopóki nie uzyskamy od Państwa wyraźnego potwierdzenia, że chcą go Państwo otrzymywać. W tym celu wyślemy do Państwa wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w jeden z linków zawartych w wiadomości.

Po potwierdzeniu subskrypcji newslettera, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przy spełnieniu określonych wymogów prawa mogą Państwo również otrzymywać nasz newsletter bez udzielenia na to wyraźnej zgody, jeżeli zamawiając u nas produkt lub usługę przesłali nam Państwo swój adres e-mail i nie sprzeciwili się Państwo otrzymywaniu informacji drogą mailową. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać kolejnych newsletterów, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość lub sprzeciwić się otrzymywaniu newslettera bez ponoszenia kosztów innych niż powiązane z tym koszty transmisji danych, zgodnie z podstawowymi taryfami. W tym celu wystarczy skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym newsletterze lub wysłać wiadomość do nas lub do naszego Inspektora Ochrony Danych.

 

Chatbot

Korzystając z naszego chatbota mogą Państwo zadawać nam pytania, jak również przesyłać nam tą drogą wszelkie informacje zwrotne. Chatbot to interaktywne oprogramowanie do prowadzenia konwersacji przy użyciu interfejsu tekstowego, które dzięki algorytmom sztucznej inteligencji klasyfikuje zapytania, aby dopasować do nich odpowiedzi z bazy wiedzy wzgl. przekierować je dalej. Informacje wprowadzane do systemu podczas korzystania z chatbota są przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Aby jak najtrafniej je sklasyfikować, chatbot może wykorzystać zgromadzone przez nas dane dotyczące Państwa urządzenia (np. język interfejsu czy ustawienia regionalne). Danych zgromadzonych w związku z korzystaniem z chatbota nie łączymy z innymi danymi. Służą one jedynie komunikacji z Państwem oraz – w formie zanonimizowanej – optymalizacji funkcjonowania chatbota. Po zakończeniu konwersacji i zapisaniu kopii tymczasowej na potrzeby ewentualnych dalszych zapytań oraz w celach archiwizacyjnych, przechowywane informacje są usuwane lub anonimizowane.

O tym, jakie informacje zostaną nam przekazane podczas korzystania z chatbota, mogą Państwo zdecydować sami. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Państwa prawa i kontakt z nami

Przywiązujemy dużą wagę do jak najbardziej przejrzystego objaśnienia procesu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do informowania Państwa o przysługujących Państwu prawach. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z przysługujących Państwu praw, zachęcamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli zająć się Państwa sprawą.

 

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Przede wszystkim mają Państwo pełne prawo do informacji i w razie potrzeby mogą Państwo zażądać korekty i/lub usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych. Mogą Państwo także zażądać ograniczenia przetwarzania danych i mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Ponadto w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych przysługuje Państwu prawo do przenoszenia tych danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw i/lub uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

Odwołanie zgody i zgłoszenie sprzeciwu

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania. Osobami do kontaktu w tym zakresie są również nasz dział obsługi klienta oraz nasz Inspektor Ochrony Danych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na Państwa zgodzie, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Państwa sprzeciw skutkuje kontrolą i ewentualnie zakończeniem przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku tej kontroli i – jeśli przetwarzanie danych będzie mimo to kontynuowane – otrzymają Państwo od nas bardziej szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Powołaliśmy zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, który wspiera nas w kwestiach ochrony danych osobowych i z którym mogą Państwo również bezpośrednio się kontaktować. Inspektor Ochrony Danych wraz z zespołem chętnie odpowie na Państwa pytania dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi lub udzieli dalszych informacji w kwestiach związanych z ochroną danych:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@fressnapf.com

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobiście drogą mailową, prosimy pisać na adres: sebastian.meyer@brandi.net.

 

Skargi

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności lub narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo także skierować odnośną skargę do wiadomości Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych dokona następnie przeglądu sprawy i poinformuje Państwa o wyniku tej kontroli. Informacje dodatkowe i zmiany

 

Postanowienia końcowe

Linki do innych stron internetowych

Aplikacja obsługująca lokalizator może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są zazwyczaj odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu w witrynach, do których prowadzą linki, przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego zalecamy, aby odwiedzając te witryny zapoznali się Państwo z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Obowiązuje najbardziej aktualna wersja polityki prywatności, oznaczona datą (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Modyfikacje te dokonywane są w przypadku optymalizacji aplikacji obsługującej lokalizator lub zmian w przepisach prawa ochrony danych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna bezpośrednio w aplikacji obsługującej lokalizator. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności pod kątem wprowadzonych zmian.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: grudzień 2021 r.