Nasz tracker nie jest jeszcze dostępny w Polsce

Warunki użytkowania urządzenia i aplikacji „Lokalizator GPS dla psów”

Inhalt

 1. Wprowadzenie
 2. Warunki korzystania z usług
 3. Funkcjonowanie lokalizatora
 4. Informowanie osób trzecich w przypadku zaginięcia psa
 5. Opłaty
 6. Obowiązki Usługodawcy
 7. Współdziałanie i obowiązki Użytkownika – zwłaszcza naruszenie praw własności osób trzecich
 8. Wsparcie techniczne i rękojmia
 9. Odpowiedzialność cywilna
 10. Siła wyższa
 11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie
 12. Ochrona danych
 13. Odpowiedzialność – prawa ochronne
 14. Podwykonawcy
 15. Zmiany i uzupełnienia
 16. Postanowienia końcowe

 

1. Wprowadzenie

1.1 Lokalizator dla psów firmy Fressnapf został opracowany z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie Państwa psa. U podstaw jego działania leży koncepcja zintegrowanego monitoringu, oparta na znajomości potrzeb, jakie przejawia Państwa podopieczny.

1.2 Realizacji tych celów podporządkowane są różnorakie funkcje urządzenia, które dzięki śledzeniu bieżącej lokalizacji Państwa psa na podstawie wysyłanego sygnału GPS oraz przy uwzględnieniu danych indywidualnych – takich jak waga, wielkość, rasa i płeć psa – umożliwia optymalizowanie efektów prozdrowotnych związanych z codzienną aktywnością zwierzęcia. Przykładowo, korzystając z naszego lokalizatora będą Państwo mogli lepiej dostosowywać długość pokonywanych tras i czas trwania codziennych spacerów do specyficznych potrzeb Państwa psa.

1.3 Ponadto w sytuacji, gdy Państwa podopieczny się zgubi, użycie lokalizatora dla psów znacznie zwiększy szanse na jego odnalezienie.

1.4 Wreszcie, nieodłącznym elementem korzystania z naszego lokalizatora jest możliwość otrzymywania informacji o dostępności produktów firmy Fressnapf, które mogłyby Państwa zainteresować.

1.5 Lokalizator dla psów jest każdorazowo udostępniany partnerowi umowy, zwanemu dalej Użytkownikiem, zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Akceptacja niniejszych warunków użytkowania jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia użytkowania lokalizatora. W ramach procedury pobierania aplikacji, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania.

 

2. Warunki korzystania z usługi

2.1 Aby umożliwić odbiór sygnału GPS wysyłanego przez lokalizator, jak również w celu korzystania z innych jego funkcji, wymagane jest zainstalowanie aplikacji monitorującej. Z lokalizatora dla psów można korzystać na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto z urządzenia można korzystać w Holandii, Austrii, Danii, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Aby móc korzystać z lokalizatora dla psów, należy posiadać elektroniczne urządzenie końcowe (np. smartfon lub tablet), za pomocą którego muszą Państwo zalogować się na Konto Klienta Fressnapf w celu uzyskania dostępu do aplikacji obsługującej lokalizator. Firma Fressnapf nie jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi odpowiedniego urządzenie końcowego. Ponadto Użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu, ponieważ do pewnych obliczeń i wyświetlania danych wymagany jest dostęp do serwerów Usługodawcy. Dokładne wymagania systemowe można znaleźć w sklepie z aplikacjami.

2.2 Aby móc korzystać z aplikacji obsługującej lokalizator, należy posiadać aktywne Konto Klienta Fressnapf, wzgl. dokonać stosownej rejestracji. W przypadku, gdyby po pobraniu aplikacji monitorującej usunęli Państwo istniejące Konto Klienta Fressnapf, z chwilą jego usunięcia nie będą Państwo mogli korzystać z lokalizatora dla psów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W szczególności utracą Państwo wówczas dostęp do zapisanych wcześniej danych dotyczących aktywności Państwa psa. To samo dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik nie dokona rejestracji w celu założenia Konta Klienta. W obu przypadkach nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu ceny zakupu. Powyższe zapisy nie wpływają na ustawowe prawa do odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia.

2.3 W celu zapewnienia użytkowania lokalizatora dla psów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w formularzu rejestracyjnym muszą Państwo poprawnie wypełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, które odnoszą się w szczególności do stanu zdrowia Państwa psa. Wymagane dane obejmują w szczególności imię, płeć, informacje dotyczące kastracji lub sterylizacji, rasy, wagi, alergii i nietolerancji pokarmowych, zdiagnozowanych chorób oraz przyjmowanych leków. Jeśli Państwa pies posiada numer identyfikacyjny w rejestrze FINDEFIX, można go również wprowadzić.

2.4 W ramach rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych kontaktowych, co w szczególności umożliwi poinformowanie Państwa różnymi kanałami o bieżącej lokalizacji psa w przypadku jego zaginięcia. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odnośnej polityce prywatności.

2.5 W interesie własnym wzgl. mając na uwadze dobrostan psa powinni Państwo regularnie sprawdzać, czy dane dotyczące zwierzęcia oraz Państwa dane kontaktowe są aktualne, a w razie potrzeby je aktualizować.

 

3. Funkcjonowanie lokalizatora

3.1 Lokalizator dla psów zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby oferował Państwu trzy standardowe funkcje: śledzenie bieżącej lokalizacji Państwa psa, przekazywanie profesjonalnych rekomendacji dotyczących jego aktywności oraz informowanie o dostępności interesujących produktów.

3.2 Zasadniczą funkcją lokalizatora dla psów jest zwiększenie szans na odnalezienie Państwa podopiecznego w przypadku jego zaginięcia. Ponieważ powodzenie akcji poszukiwawczej zależy od wielu różnych czynników, na które Usługodawca nie ma wpływu, Usługodawca nie może w żaden sposób zagwarantować, że pies się odnajdzie.

3.3 Zalecenia i porady, których udzielamy Państwu w oparciu o dane przekazane nam bezpośrednio oraz dane pozyskane w związku z użytkowaniem lokalizatora dla psów, jak również korzystając z naszego własnego know-how, mają charakter niewiążący. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikowania reklam i rekomendacji wyświetlanych w aplikacji pod kątem ich poprawności, kompletności i sensowności. Nie należy akceptować reklam ani rekomendacji bez uprzedniego zweryfikowania ich treści. Jeśli podczas korzystania z aplikacji pojawią się jakiekolwiek problemy, błędy lub rozbieżności, Użytkownik niezwłocznie poinformuje firmę Fressnapf o tym fakcie przy użyciu odpowiednich środków komunikacji. Na prośbę Usługodawcy Użytkownik sprecyzuje swój problem i udzieli Usługodawcy wsparcia podczas analizowania danego przypadku. Ponieważ kondycja Państwa psa zależy od wielu czynników i sprawdzenie poprawności Państwa danych nie jest możliwe, firma Fressnapf nie może w żaden sposób zagwarantować, że w wyniku korzystania z udzielanych porad kondycja Państwa psa faktycznie ulegnie poprawie.

 

4. Opłaty

4.1 Przez pierwsze dwa lata od zakupienia lokalizatora dla psów korzystanie z niego nie wiąże się z uiszczaniem jakichkolwiek opłat abonamentowych. W szczególności w tym okresie nie obowiązuje wykupienie płatnej subskrypcji. Odliczanie tego okresu rozpoczyna się z chwilą pobrania aplikacji obsługującej lokalizator. Po jego upływie Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobierania opłat z tytułu udostępniania aplikacji.

4.2 Cena zakupu lokalizatora jest niższa niż cena, którą musielibyśmy ustalić, gdybyśmy nie dysponowali infrastrukturą techniczną wymaganą do utrzymywania Konta Klienta. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Konta Klienta zastosowanie mają poniższe zasady ochrony danych i warunki korzystania z usługi.

 

5. Obowiązki Usługodawcy

5.1 Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznego oraz ograniczonego – zarówno w czasie, jak i odnośnie zakresu stosunku umowy – prawa do korzystania z aplikacji. Zastosowanie mają tu w dalszym ciągu wszelkie ograniczenia, o których Użytkownik został poinformowany przez Usługodawcę w momencie zawierania stosunku umownego lub przed jego zawarciem.

5.2 Usługodawca udziela Użytkownikowi opisanych powyżej praw do korzystania z aplikacji. Jednocześnie Usługodawca gwarantuje, że on sam dysponuje wymaganymi w związku z tym prawami użytkowania i może je przenosić na Użytkownika.

5.3 Ponadto Usługodawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność aplikacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszych warunkach użytkowania. Usługodawca dąży do zapewnienia możliwie nieprzerwanego korzystania z aplikacji. W szczególności w ramach prac konserwacyjnych może jednak dochodzić do przejściowych ograniczeń w możliwości użytkowania. Usługodawca dołoży starań, aby planowane prace konserwacyjne wykonywane były w godzinach niskiego wykorzystania aplikacji oraz aby Użytkownik był informowany o istotnych ograniczeniach w możliwości jej użytkowania.

5.4 W przypadku problemów i awarii aplikacji Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy, który udzieli mu odpowiedniego wsparcia (pierwszy poziom wsparcia).

 

6. Współdziałanie i obowiązki Użytkownika – zwłaszcza naruszenie praw własności osób trzecich

6.1 W okresie obowiązywania stosunku umownego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszych warunków użytkowania, a także wszelkich innych wytycznych, o których został poinformowany przez Usługodawcę. Użytkownik zaniecha podejmowania środków i czynności, które zagrażają stabilności i bezpieczeństwu aplikacji obsługującej lokalizator wzgl. Konta Klienta warunkującego jej użytkowanie.

6.2 Użytkownik poinformuje niezwłocznie Usługodawcę, jeżeli w związku z korzystaniem z aplikacji zostaną przeciwko niemu podniesione roszczenia z powodu naruszenia praw własności osób trzecich. W tym przypadku Usługodawca będzie na własny koszt bronił Użytkownika w kwestii domniemanego naruszenia prawa. W sytuacji, gdyby Usługodawca od niego tego zażądał, Użytkownik udzieli mu koniecznego wsparcia, wymaganego w celu efektywnej obrony przed tego rodzaju roszczeniami.

6.3 Jeśli okaże się, że zachowanie Użytkownika było jedną z przyczyn zarzutu naruszenia praw własności osób trzecich, zwłaszcza jeśli to Użytkownik nie stosował się do postanowień i wytycznych zawartych w niniejszych warunkach użytkowania, wówczas Użytkownik zrekompensuje Usługodawcy wszelkie powstałe w związku z tym szkody i zwróci koszty obrony prawnej.

 

7. Wsparcie techniczne i rękojmia

7.1 Usługodawca udziela rękojmi i zapewnia, że lokalizator dla psów w istotnym zakresie spełnia zaprezentowane Użytkownikowi funkcje podstawowe oraz odpowiada zasadom wiedzy technicznej, a także, że nie jest obarczony błędami, które pozbawiają go wartości lub przydatności w zakresie standardowego użytkowania lub użytkowania wynikającego z umowy, bądź umniejszają tę wartość czy przydatność (wady). Rękojmia nie obejmuje szkód i/lub usterek powstałych wskutek naruszania postanowień niniejszych warunków użytkowania przez Użytkownika.

7.2 Usługodawca nie może zagwarantować, że aplikacja będzie w pełni odpowiadała potrzebom Użytkownika wzgl. potrzebom jego psa. Użytkownik ma świadomość faktu, że przekazanie absolutnie bezbłędnego systemu z uwagi na kompleksowość tego rodzaju systemów nie jest możliwe oraz że nie można zapewnić całkowicie nieprzerwanego działania aplikacji. Obie te kwestie nie stanowią też przedmiotu zobowiązań umownych.

7.3 Usługodawca gwarantuje, że aplikacja jest wolna od praw osób trzecich, które ograniczałyby lub wykluczały korzystanie z niej w zakresie ustalonym w umowie. Jeżeli prawa osób trzecich ograniczałyby korzystanie z aplikacji zgodnie z umową, Usługodawcy przysługuje prawo w zakresie akceptowalnym dla Użytkownika do wprowadzenia zmian w aplikacji w taki sposób, aby została ona pozbawiona tych ograniczeń, bądź do uzyskania uprawnień, które zgodnie z umową umożliwiałyby nieograniczone korzystanie z niej przez Użytkownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7.4 Gdyby w trakcie nieodpłatnego korzystania z aplikacji wystąpiły w niej błędy, Użytkownik może zażądać ich usunięcia tylko wówczas, gdy udokumentuje wystąpienie usterki oraz zgłosi ten fakt Usługodawcy. Usługodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby usunąć zgłoszone usterki, które znacząco utrudniają korzystanie z aplikacji, jednakże Użytkownik nie może domagać się wyznaczenia konkretnego terminu takiej interwencji. W szczególności za wystarczające uznaje się usunięcie zgłoszonych błędów przed udostępnieniem nowej wersji aplikacji. Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi dopuszczalne są tylko w przypadku zatajenia wady lub usterki przez Usługodawcę.

 

8. Odpowiedzialność cywilna

8.1 Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik wzajemnie ponoszą wobec siebie odpowiedzialność cywilną zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, chyba że poniższe regulacje stanowią inaczej.

8.2 Wyłączając przypadki rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Stron ograniczona jest do wysokości szkód możliwych do przewidzenia.

8.3 Jeśli aplikacja udostępniana jest bezpłatnie, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku swojego działania umyślnego; roszczenia wynikające z zaniedbań, w tym rażącego niedbalstwa, są bezzasadne.

8.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku narażenia życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała, w odniesieniu do zobowiązań, których wypełnienie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji umowy i na których przestrzeganiu Użytkownik może regularnie polegać (tzw. obowiązki zasadnicze) w ramach udzielonej przez Fressnapf gwarancji, jak również wobec roszczeń, dla których nieograniczona odpowiedzialność jest obowiązkowa na mocy prawa, w szczególności roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (ProdHG) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

9. Siła wyższa

9.1 W przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia możliwości użytkowania aplikacji i utrzymania jej przyrzeczonej dostępności, jeśli okoliczność ta uniemożliwia lub bezpodstawnie utrudnia mu realizację usługi.

9.2 Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia, które zaistniały bez winy Usługodawcy, których nie można było przewidzieć ani uniknąć mimo zachowania należytej staranności i których skutkom nie można było zapobiec. Siłą wyższą są w szczególności zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej oraz strajki.

9.3 W przypadku braku możliwości świadczenia usług przez okres dłuższy niż jeden miesiąc stosunek umowny ulega rozwiązaniu; obu Stronom przysługuje szczególne prawo do rozwiązania umowy z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. Po ustaniu przyczyny niemożności świadczenia usług szczególne prawo do rozwiązania umowy nie może być zastosowane.

 

10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

10.1 Stosunek umowny rozpoczyna się z chwilą nabycia lokalizatora i zostaje początkowo zawarty na okres dwóch lat. W kwestii wypowiedzenia umowy obowiązują podane niżej postanowienia.

10.2 Użytkownik może przestać korzystać z aplikacji w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia stosunku umownego za skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.

10.3 Nie narusza to prawa do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym.

10.4 Z chwilą zakończenia stosunku umownego wygasa prawo Użytkownika do korzystania z aplikacji. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do aplikacji z chwilą zakończenia stosunku umownego.

 

11. Ochrona danych

W związku z zakupieniem i użytkowaniem lokalizatora dla psów gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. O zakresie zastosowanych procesów przetwarzania danych oraz w szczególności o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych informujemy Państwa w ramach odrębnej polityki prywatności.

 

12. Odpowiedzialność – prawa ochronne

Fressnapf Tiernahrungs GmbH jest jedynym operatorem aplikacji obsługującej lokalizator dla psów. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa w tym zakresie.

 

13. Podwykonawcy

13.1 Usługodawca jest uprawniony do zlecania podmiotom trzecim świadczenia usług, do których jest zobowiązany zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Usługodawca jest uprawniony w szczególności do przenoszenia na podmioty trzecie całościowej realizacji usług na rzecz Użytkownika.

13.2 Niezależnie od ewentualnego zlecenia świadczenia usług podmiotom trzecim, Usługodawca pozostaje zasadniczo zobowiązany wobec Użytkownika do przestrzegania postanowień umowy. Usługodawcy przysługuje jednak prawo do przeniesienia stosunku umownego wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami na inną spółkę w ramach zmiany struktury sprzedaży, o ile spełnione zostaną następujące, jednoznacznie zdefiniowane warunki. Użytkownik z góry deklaruje niniejszym, że wyraża zgodę na takie przeniesienie umowy, przy czym zgoda ta może zostać w każdej chwili bez przeszkód odwołana. Usługodawca poinformuje Użytkownika w formie pisemnej o przewidywanym przeniesieniu umowy z wyprzedzeniem wynoszącym trzy miesiące, zwracając przy tym wyraźnie uwagę Użytkownika na możliwość odwołania udzielonej wcześniej zgody. Usługodawca musi następnie zapewnić, że na podstawie odpowiednich uzgodnień umownych z Usługodawcą przyszły partner zawartej z Użytkownikiem umowy jest uprawniony do wypełniania obowiązków wynikających z tej umowy oraz że jest je w stanie wypełnić.

 

14. Zmiany i uzupełnienia

14.1 Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania wymagają dla ich skuteczności, aby uzgodnienia między Stronami były zawierane w formie tekstowej. Wymóg formy tekstowej obowiązuje także dla samej rezygnacji z wymogu formy tekstowej. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wiadomość e-mail odpowiada formie tekstowej, nie stanowi jednak formy pisemnej. Możliwość zawierania uzgodnień indywidualnych odbiegających od niniejszych warunków użytkowania nie jest przez to w żaden sposób ograniczona.

14.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany i/lub uzupełnienia warunków użytkowania ze skutkiem na przyszłość, o ile wymaga tego prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, w szczególności przy wprowadzaniu nowych funkcji aplikacji. Użytkownik będzie w takim wypadku informowany o zmianach lub uzupełnieniach z wyprzedzeniem wynoszącym przynajmniej trzy miesiące. Jeżeli Użytkownik nie zakwestionuje obowiązywania nowych warunków użytkowania przed upływem dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia (termin zgłoszenia sprzeciwu), warunki użytkowania zostaną uznane za przyjęte przez Użytkownika. W swoim powiadomieniu Usługodawca zwróci uwagę Użytkownika na prawo do sprzeciwu oraz znaczenie terminu złożenia sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu Użytkownik może kontynuować korzystanie z aplikacji zgodnie z dotychczasową wersją warunków użytkowania, jednakże Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

 

15. Postanowienia końcowe

15.1 Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania było lub stało się nieskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania Strony uzgodnią regulację, która będzie możliwie najbliższa celowi postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania. Ta sama zasada dotyczy przypadku, kiedy Strony stwierdzą po pewnym czasie, że postanowienia warunków użytkowania wykazują luki prawne.

15.2 Bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy Użytkownikowi nie przysługuje prawo dokonywania cesji roszczeń wynikających z niniejszego stosunku umownego lub z nim związanych na rzecz przedsiębiorców, którzy nabywają je w celach komercyjnych.

15.3 Językiem umowy jest język niemiecki. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji ONZ. Nie narusza to przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących w kraju, w którym w chwili zawarcia umowy znajduje się Państwa miejsce zwykłego pobytu.